Actions Current-Latin Image Original-Latin Description
ÜÇER ÜÇER / 3'ER ÜÇER ('üç adet' / 'içi birlikte olarak' gibi sayısal ifade anlamında) 'ÜÇ (3)' sayı adılına '-er' eki eklenerek yapılmış sözcük. Burada ER / ERİ / ERLER okunabilen tanımga (tamga) işareti binlerce yıllık sanat eserleri ve kilimler veya halılar üzerinde görülmektedir. (Hatırlatma: Kodlanan bölümler her satırın ilk harfi olmakla yukarıdan aşağı doğru okunacaktır.
OUZ / OĞUZ OUS Yazarın OUS olarak yazdığı sözcük günümüz Türkçesi ile OĞUZ sözüdür. Türk dilinin farklı lehçelerinde ve ağızlarında OUZ şeklinde seslendirilişi vardır. Muhtemelen halen bu sözün Z sesini S olarak seslendiren gruplar olabilir. OĞUZ sözünün anlamı daha çok 'Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı' olarak bilinmektedir. Ancak sözcüğün olası en eski anlam içeriği dahilinde bu sözün 'sağlam', 'güçlü', 'sağlıklı', ' gürbüz, 'güçlü ve genç', 'temiz kalpli' 'kendisine güvenilir', 'iyi ve akılcı kişi', 'yaratıcı ve akılcı', 'temiz/pak ve akılcı', 'akılcı-oğul/akılcı-boy' gibi anlamları olmalıdır. Çünkü bu söz 'OU-'/'O' sözüne '+US' sözü bağlanarak yaratılmıştır. US sözünün en eski anlamlarından birisi 'akılcı', 'uslu', 'uysal', 'medeni^gibi anlamlardır. Baştaki 'OU-/O-' sesinin çok eski kök anlamı 'Ay', 'ay-gibi yardımsever', 'ay gibi koruyucu/yaratıcı/üretken', 'temiz/pak', 'su', 'aile', 'anne/baba/oğul', 'güven' gibi anlamlardır. Bu sözler bugün Türkçede AY olarak seslendirdiğimiz sözün eski seslendiriliş biçimlerinden birisi olmalıdır. Bu sözcük en eski anlam içeriğini atalarımızın Dünyanın uydusu AY için düşündükleri ve duyguları ifade eden bir anlam içeriği içinde oluşmuştur. AY sözünün ilk söyleniş şekilleri ve anlamını nasıl kazandığı ile ilgili kendi çalışmamıza dayanan bir makale yazmış bulunuyoruz. Bu çalışma Gök Tanrı inancı kapsamında uzun yıllar yapılan saha ve sözcük derleme çalışmalarının bir sonucudur. Bugün bazı sözlüklerde OĞUZ sözü için aşağılayıcı veya olumsuz karşılıklar gösterilmektedir. Bunlardan bazıları. bilgisiz, beceriksiz ve bunun gibi anlamlardır. Bu anlamlar kesinlikle sözün en eski anlam içeriğinde yoktur. Özellikle Fatih Sultan Mehmet sonrasında başlayan ve giderek artan şekilde Osmanlı yönetiminin Türkmenlere yönelik ve özellikle belli boy ve inanç gruplarına yönelik (ve muhtemelen siyasi ve inanç gruplarını baskılayıcı bir takım hesaplar ile yapılmış olan) bilinçli şekilde sonradan üretilen anlamlardır. Kesinlikle sözcüğün ne kökünde ne de bileşeninde bu tür olumsuz anlamlar yoktu. Bunlar zaman içinde yobazlık sayesinde yayılan uydurmalar olarak uzun yıllar Türklüğe, Türkün oğuz grubundan kimselere veya Türkmenlere ya da özellikle de alevi gruplara yönelik üretilmiş sözlerdir. Bu anlamda, 'olumsuz anlamların' sözlüklerden çıkarılması yerinde olacaktır. Çünkü sözcüğün böyle bir anlamı gerçekte yoktur. Sözlüklerden bu anlamlar çıkarılmayacaksa en azından bunların bir araya toplanarak geçmişte sözün kökünde olmadığı halde bu anlamlara siyasi veya inançsal baskılar sebebi ile belli bir süre ve uydurma olarak bu anlamların da verilmiş olduğu açıklaması mutlaka konulmalıdır. Ben bu sözcüğün olumsuz anlamlarının nereden geldiği açıklanmadan sözlüklerimize ilk olarak girdiği tarihten başlayarak, bu sözcüğün gerçek anlamı ve olumsuz çakma anlamlarının birbirinden ayırmış sözlükler üretilene kadar Türk eğitim politikalarının ve dil kurumlarının başında oluşturulan politikaların Türklerin bakış açısı veya vatansever bilinçli herhangi bir eğitimli insanın bakış açısı ile oluşturulmuyor olduğunu bir şahsi düşüncem olarak söyleye bilirim. Bu tip maksatlı açıklamaların sözlüklerde farklı örnekleri de vardır.
2 SÖZ ERİ 2 SZ ERÜ Bu sözler 1r sayfasında 3, 4, 5 ve 6. satırların ilk harfleridir. Kodlanan bölümler için yukarıdan aşağı okuma yapılacaktır. Burada ilk söz 2 (iki/eki) sayısıdır. Daha sonraki 4. ve 5. sıraların ilk harfleri olan 'SZ' harfleri 'SÖZ' anlamında olmalıdır. Bunun neden 'SAZ' veya 'SİZ' değil de 'SÖZ' okunması gerektiği kodlanan bölümleri vakti ile analiz etmiş kişiler tarafından anlaşılmış olmalıdır. Çünkü onlar da aynen bizim yaptığımız gibi bu cümlenin bütününü inceleyerek anlamsal bütünlüğe bakarak bu sözcüğün 'SÖZ' anlamında yazıldığını anlamış olmalıdırlar. Ayrıca kodlanmış bölümlerde işaretlerin hangi anlamda okunması gerektiği kodlamayı yapan ve okuyan arasında daha önce kararlaştırılmış da olabilir. Biz burada (sayfamızda) gösterdiğimiz transkripsiyon-da olası ses karşılıklarını verdik ve buna bağlı kalınırsa metinler okunur durumdadır. Ayrıca 6. satırın başındaki Türk tanımgalarından 'ER' / 'ERÜ', 'ERLERÜ' okunan tanımgadır. Yani burada '2 SÖZ ERÜ (iki söz-eri)' yazılmıştır. Söz-eri demek 'sözüne güvenilen kişi' demektir. Anadolu'da bu söz bazı bölgelerde 'sözünün eri' olarak da seslendirilmektedir. Bu sözün anlam içeriğindeki 'sözüne güvenilir kimseler/erler' anlamına dahilen veya ilaveten sözüne güvenilen erin yiğitliği, karakterinin sağlamlığı, gücü, dayanıklılığı gibi üstünlük belirten özelliklerine de dolaylı bir vurgu yapılmış olması durumu vardır ve bu anlamlar da dolaylı olarak algılanan anlam içeriği içindedir denilebilir.
İKİZ İKİZ / IKIZ Folio 1r / Coded sections (first letters of each line to be read from top to bottom) ikiz (twin) Kodlanmış bölümler (her satırın ilk harfleri yukarıdan aşağı okunacak şekilde). ikiz (twin) İKİZ sözü el yazmasının 1r (ilk) sayfasında sol üstten ilk iki yazı karakteri ile yazılmıştır. Sözün IKIZ okunuşunun ayrı anlamı da olabilir. Ancak kodlu bölümlerde baştan itibaren birkaç cümleyi tam olarak okuduğumuz için bu sözün İKİZ anlamındaki söz olduğunu net bir şekilde söyleye biliriz. Bu söz Divan-i Lugat-it Türk (1070 yılı) adlı eserde 'EKKİZ' yazılışı ile geçmektedir.