Actions Current-Latin Image Original-Latin Description
DÖL DÖLGÖZÜ AHBAP+ERİ OĞUL+ERCİ -sözcükleri- DÖL DÖLGÖSÜ APOPERÜ OL/OıLERÇÜ When we look at the drawing on the VM-83v page and read the content written there, we see that the terminology used is around the theme of pregnancy and reproduction. In the image we quoted here, the words we wrote in Latin letters at the top and their meanings are as follows: DÖLGÜ (fertilization) = this/the fertilization DÖLAPOP ÇCSU (The child born due to insemination by her friend (after reading the content, we think it means "getting pregnant by her girlfriend's husband"). DÖLEP = Fertile DÖLGÖSÜ (döl gözü) = the uterus-hole / the womb-hole DÖL- (as a root word) = Meaning content of the Turkish root word DÖL- in English ; Sperm, progeny, offspring, seed, semen, spawn, fruit, progeniture, baby, generation, lineage, fertilize, etc. Note: As you remember, we have read the word ÇOCUSU (çocuğu) written by the author in the form of ÇCSU, in a sentence here before. Being in the same sentence, we also showed the compound word DÖL+GÖZÜ, which the author wrote in the form of DÖLGÖSÜ, in the same sentence. Here you can see once again that both words are written in the same form on both pages and are read by us in the same form and with the same meaning. The author was writing about insemination with a liquid consisting of a herbal mixture that he/she had intersperse on a tool before. You can remember by opening the page below that we explained the same words in the same way in the previous reading I mentioned. Please see: https://www.voynich.ninja/thread-2318-po...C#pid47552 The word number 1 is APOPERÜ (apop + er -ü) The word APOPERÜ, which we marked with number 1 here, is a compound word. It is formed by combining the words APOP (ahbap) and ERÜ (er-i) by the author. In previous statements, I wrote that the root of the word eri derives from the word ER-, which means "man, husband". (At the same time, I have also expressed the function of the suffix -ü, -u, -ı -i by referring to the sources and grammatical structures before. That's why I don't repeat them here.) The most common spelling of the author's word APOP (or OPOP for those who interpret the first letter as the letter O) in modern Turkey Turkish is AHBAP. But we know that this word is used in the forms of APBAP, ABBAP, EHPAP, EHBAB, AHBAB, EHBAP in different dialects today. Please see: AHBAP > https://sozce.com/nedir/6400-ahbap APBAP > https://sozce.com/nedir/18043-apbap ABBAP > https://sozce.com/nedir/492-abbap EHPAP > https://sozce.com/nedir/107769-ehpap EHBAB > https://sozce.com/nedir/107665-ehbab AHBAB > https://sozce.com/nedir/6399-ahbab EHBAP > https://sozce.com/nedir/107666-ehbap ER > https://sozce.com/nedir/114009-er-adam ER / ER-i > https://sozce.com/nedir/114008-er-i ER > https://sozce.com/nedir/114008-er Note 2: I marked the words starting with the root word DÖL with yellow background color on the original texts in the image. However, various words starting with this word are seen throughout this page and generally throughout the manuscript. Note 3: Numerous Turkish words are read clearly throughout every line of this page and throughout every line of every page of Voynich manuscript. I'm not just talking about the words exemplified here. We read many other words in this image and on the page too. However, abbreviated words and drug names that we think were created by the author, and unreadable words due to the dialect still not being determined (and so on) are also seen on the same lines. Although these make it difficult to read, in time they will be read in full. However, the parts read provide us with information about the content of the general narrative of pages. The word number 2 is OLERÇÜ / Oıl+ER-ÇÜ (Oğul Er-ci): This word is a compound word. The word consists of the words OL and ERÇÜ. The word OL means son. The root word of ER-ÇÜ is ER- (man/husband) and here -ÇÜ is the word suffix. (We have explained the affixes before and cited the source. Therefore, I do not repeat them here.) The meaning of the word OLERÇÜ can probably be interpreted in different ways by different Turkish language experts. For example, there may be those who interpret this word as "people who sell man for sex or sperm". Or, this word can be tried to be explained in different meanings based on its word-roots. But I think it is likely that eventually the way I understand it will be more widely accepted. Thus, the meaning of the word OL+ER-ÇÜ should mean "the woman who has made her own son her husband" (or, to explain what is meant a little more, "the woman who became pregnant from her own son". Note 4: We know from the readings that the author tried to combine some plant with different plant. The author is trying to create new species in plants, or he/she is someone who has created new species of plants and named those species. At the same time, we remember from previous readings that the author uses some stick-like instruments and some herbal medicines or liquids to help some women get pregnant by implanting sperm into the uterus (with the help of a stick). Here, the author describes a woman who became pregnant with the sperm of her own son and a woman who became pregnant by her friend's husband. So, we think that the author made the drawings here and on many more pages as representational/abstract forms of expression. For example, we think that the two green circular structures in the image we quoted here represent an male-reproductive-organ/balls of two different men and the expressed liquid/fluids coming out of them are in the sense of sperm. At the same time, it can be said that she/he abstractly expressed some of the vessels in the human body, the channels between the reproductive organs and the female genitalia/uterus, with the female figures here or the structure on which they step. Please see: OĞUL (son, boy) = OL (Also in some dialects the forms oıl and/or OUL or OOL, OUL, OGL, OGLA etc. are known.) Please see OĞUL here > https://sozce.com/nedir/239777-ogul = Please see OL here > https://sozce.com/nedir/240626-ol = OOL > https://sozce.com/nedir/242199-ool OUL > https://sozce.com/nedir/244992-oul OGIL > https://sozce.com/nedir/239571-ogil OGLA > https://sozce.com/nedir/239575-ogla
AFYON EKEM -veya- AFYONUN EKİM AFOĞIN EKİEM 33r Sayfasında yazarın çizdiği bitkinin baş kısmını AFYON bitkisine benzetmiştik ve bu sayfada yazarın AFOĞIN biçiminde AFYON / AFYONUN sözcüğünün yazdığını düşünüyoruz. Çizimi yapılan bitkinin yaprakları Afyon bitkisi yaprağına tam olarak benzemese de yazarın bazı bitkileri birbiri ile aşıladığı veya birbirine eklemeye-birleştirmeye çalıştığını düşünmemizi sağlayan okumaları daha önce yapmıştık. Bu sebeple tam sayfa çözümlemesi yapıldığında bu konuda daha net bir açıklama yapılabilir. Ayrıca sözcüğün yazılma biçimine baktığımızda baştan üçüncü harfin O değil A harfi olması olasılığı da düşünülebilir. Bu durumda sözcük AFAĞIN biçiminde de yazılmış olabilir. Bu da yine AFYON sözcüğü fonetik değer yakını sayılabilir. Türkiye Türkçesi ağızlarında AFAĞAN sözcüğü bu fonetik biçimin yakınıdır ve bu sözcük halk arasında "yerinde duramamak, yürek oynaması, çarpıntı, helecan" gibi anlamlarda kullanılırlar ve sözcük bazı bölgelerde bir miktar anlam değişmesi ile AFAKAN biçimini de almıştır. Uyuşturucu özelliği bulunan bir bitki olan AFYON sözcük olarak AFAĞAN / AFAĞIN biçiminde geçmişte kullanılmış olabilir diye (bir olasılık olarak) düşünmemiz mümkündür. Not: Türk dilinde AFAKİ sözcüğü "hayali" anlamında, AFA sözcüğü "iç, gönül" anlamında, AFALLAMAK "sersemleşmek, şaşkınlık-yaşamak" anlamında, AFAN sözcüğü ise "yürek oynaması, çarpıntı, helecan" anlamında olmakla kullanılmaktadır. Bütün bu sözcüklerin geçmiş bir ortak kökten ayrışarak dönüştükleri düşünülebilir.
APIŞAK OPŞAK Yazarın OPŞAK biçiminde yazdığı bitki adının çam ağacı cinslerinden birisi olması muhtemeldir. Bu bitki adının ses değeri yakınını APIŞAK biçiminde Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğünde "Tarla kenarlarına çit yerine konulan çatallı çam ağacı." açıklamasıyla birlikte görmekteyiz. Bakınız: https://sozce.com/nedir/18171-apisak
8 İNAK 8 İNOX According to the dictionary named "Tarama Sözlüğü", the word İNAK means "a person who can be trusted", and the meaning of this word is given as "true friend, friend, confidant/intimate" in the "Person-Names Dictionary". Therefore, the word written here can be translated as 8 CONFIDANT and/or 8 FRIENDS. Please see this dictionary pages; https://sozce.com/nedir/168095-inak https://sozce.com/nedir/168095-inak-inag-inali-yinak The author wrote this word as 8 INOX. The first letter of this word, which comes after the number 8, has been written as a compound syllable character and reads 'IN-'. (see ATA alphabet transcription) If we wrote the word 8 INOX today, we would write it in the form of 8 INAK. This situation can be considered as a very small change in terms of phonetic value in the intervening 600 years. / Tarama sözlüğüne göre İNAK sözcüğü "Kendisine inanılır ve güvenilir emin kimse, inal" anlamındadır ve Kişi Adları sözlüğünde bu sözcüğün anlamı "Gerçek dost, arkadaş, sırdaş" biçiminde verilmiştir. Dolayısıyla burada yazan sözcük 8 SIRDAŞ ve/veya 8 DOST biçiminde çevrilebilir. Yazar bu sözcüğü 8 İNOX biçiminde yazmış. 8 rakamından sonra gelen bu sözcüğün ilk harfi bir bileşik hece karakteri olarak 'İN-' okunur biçimde yazılmıştır. (bakınız ATA alfabe transkripsiyonu) 8 INOX sözcüğünü bu gün yazsaydık 8 İNAK biçiminde yazacaktık. Bu durum aradan geçen yaklaşık 600 yıl içerisinde fonetik değer bakımından oldukça küçük bir değişiklik sayılabilir.
AYAMA IOĞYAMO / AIYAMO Sözcük harita sayfasında okunduğu için çizim sözcük eşleşmesi sayılmalıdır. Bugün “AYAMA”, “AYAZMA” gibi kelimelerin “Hagia” (kutsal anlamındaki) Yunanca kelimeden geldiği söylense de bunun Hint-Avrupa dillerinde geçmiş kökleri tam olarak bilinmemektedir veya açıkça esası olmayan bulgular kelimenin kökeni olarak uydurulmaktadır. Aslında “Hagiama” kelimesi “Ayama” kelimesi ile ortak kök olan “AY-’dan” türetilmiş olmalıdır. AYAMA kelimesi; “Ay gibi kutsal”, “Ay bereketi”, “Ay’ın hayat getiren suyu” veya “Ay’ın hayat vermesi/doğurganlığı” anlamındadır. Benzeri sözcük aynı ses değeri ile Azerbaycan ağızlarında AYAMA biçiminde tamamen farklı anlamda olmakla halen kullanılmaktadır. Fakat Azeri ağızlarında bu sözcük genellikle “bir adama el tarafından verilen lakap veya ad” anlamında kullanılır. Kelime Hint-Avrupa dillerinde “kutsal su” adını almıştır. Konstantinopolis (İstanbul) şehrinde çok sayıda AYAMA adında sular ve yerler/mekânlar vardır. AYAMA “kutsal su” anlamındadır ve bu isimde eski çeşmeler, bir de dere ve bazı kutsal mekânlar bu şehirde birden çok sayıda yerlerde olmakla bulunur.
ARAR OK ORAROX / ARAROX ORAROX / ARAROX ARAR OK (Sözcük harita sayfasında okunmuştur. bir düz ok atışı biçiminden yaklaşımla hizalamak anlamında kullanılmış olabilir.) Sözcüğün harita sayfasında okunmuş olması ve burada sözcüğün yazıldığı yerin karşılıklı iki ucu arasında tünel biçiminde yapıların birbirine karşılıklı olmakla hizalı çizilmiş olması bir çizim sözcük eşleşmesi örneğidir.
PEÇENEK PAÇNAXK / PEÇNEXK Yazarın PAÇNAXK / PEÇNEXK biçiminde yazdığı sözcük harita sayfasında okunmuştur. Bu sözcük günümüzde PEÇENEK biçiminde seslendirilmektedir. Harita üzerinde PEÇENEKLERİN bulunduğu yeri göstermektedir.
ÇOTUK ÇUOTUK Yazarın ÇUOTOK biçiminde yazdığı sözcük günümüzde ÇOTUK biçimindedir. Yazarın DOŞAP biçiminde yazdığı sözcük Türk dilinin muhtelif ağızlarında DOŞAP ve DOŞAB biçiminde anılmıştır ve günümüzde Azerbaycan coğrafyası ağızlarında işlektir. Doşap sözcüğü PEKMEZ anlamındadır. Üzüm ve incir, hurma gibi meyvelerden yapılır. Yazar bitki çizimlerinde genellikle bitkilerin fidan, taze fışkın dalları ve meyvelerin yeni çıkmaya başladığı dönemleri ile bitkileri resmetmiştir. Sözcük 51v sayfasında okundu ve buradaki bitki çizimi henüz yaprakları tam açılamamış olan yaban inciri, hurma veya koruk halindeki taze üzüm dalı olabilir. Aynı sayfada 4. satırın son sözcüğü olan ve ÇUOTOK biçiminde yazılmış sözcüğün günümüzde ses değeri yakını olan ÇOTUK sözcüğü halen işlektir. ÇOTUK TEVEK anlamındadır. Bu da anlamca; "Asma, kavun, karpuz vb. bitkilerin sürgünü veya taze çıkan dalı«, "Üzüm/koruk kütüğü veya taze dalı", " Genç üzüm fidanı", "Yaz kış yeşilliğini koruyan bir çeşit bitki" gibi anlamlara gelmektedir. Bu sebeple "Yaz kış yeşilliğini koruyan bir çeşit bitki" tanımlaması üzüm dışında başka bir bitkinin adıdır. Fakat bu bitkinin hangisi olduğu sözlüklerde Latince ismi ile veya eş anlamlı adları ile yazılmadığı gibi henüz görsellerini de bulabilmiş değiliz. Her durumda bitkinin taze çıkan ve yaprakları henüz açılmamış bir bitki veya koruk veya yaban inci türlerinden birisi olduğu düşünülebilir.
DOŞAP / DOŞAB