8 İNAK

Original-Latin : 8 İNOX
Transcript :
According to the dictionary named "Tarama Sözlüğü", the word İNAK means "a person who can be trusted", and the meaning of this word is given as "true friend, friend, confidant/intimate" in the "Person-Names Dictionary". Therefore, the word written here can be translated as 8 CONFIDANT and/or 8 FRIENDS. Please see this dictionary pages; https://sozce.com/nedir/168095-inak https://sozce.com/nedir/168095-inak-inag-inali-yinak The author wrote this word as 8 INOX. The first letter of this word, which comes after the number 8, has been written as a compound syllable character and reads 'IN-'. (see ATA alphabet transcription) If we wrote the word 8 INOX today, we would write it in the form of 8 INAK. This situation can be considered as a very small change in terms of phonetic value in the intervening 600 years. / Tarama sözlüğüne göre İNAK sözcüğü "Kendisine inanılır ve güvenilir emin kimse, inal" anlamındadır ve Kişi Adları sözlüğünde bu sözcüğün anlamı "Gerçek dost, arkadaş, sırdaş" biçiminde verilmiştir. Dolayısıyla burada yazan sözcük 8 SIRDAŞ ve/veya 8 DOST biçiminde çevrilebilir. Yazar bu sözcüğü 8 İNOX biçiminde yazmış. 8 rakamından sonra gelen bu sözcüğün ilk harfi bir bileşik hece karakteri olarak 'İN-' okunur biçimde yazılmıştır. (bakınız ATA alfabe transkripsiyonu) 8 INOX sözcüğünü bu gün yazsaydık 8 İNAK biçiminde yazacaktık. Bu durum aradan geçen yaklaşık 600 yıl içerisinde fonetik değer bakımından oldukça küçük bir değişiklik sayılabilir.