AKAK

AKAK

Original-Latin : OXOX
Transcript : OKOK / OXOX
This word, read on page 84v, which is written in the form OXOX. On the page where this word is written, there are water ponds or pools with drawings of women in them and they are connected by streams/watercourse or water-canals. On the page where this word was written, we had previously read the word that can be read in the form of SÜZ (filter) and SU2(water-2 / two water). Here, the word written by the author in the form of OXOX should be the word AKAK according to its sound value proximity. The word AKAK means; “sea, lake, river“, "waterway opened with the aim of connecting each other”, “creek, brook, small stream”, “water stream”, “the place where the water flows fast in a cascade, river or stream”, “flow, stream (small stream, hot spring)“. Today, there is no X letter in the alphabet of Turkey Turkish, and it can be said that while the X sound is vocalizing, it has turned into the H sound and (for some words it has turned into the) K sound. In Azerbaijani Turkish & alphabet, the letter X, H and letter K are using and vocalizing in this language today . During the reading of VM, we have seen many examples of words in which the X sound has been transformed into the K sound and the O sound has been transformed into the A sound with compairing today's Anatolian Turkish (mostly). For this reason, and also according to their phonetic value, we can say that this word written in the form of OXOX is the word we pronounce and write in the form of AKAK today. There may also be those who read this word in the form of OXOP. Because one foot of the last letter seems to be drawn a little longer, and therefore there may be some who liken it to the letter read P/F. However, if you look carefully and if you examined this letter drawing is closely, it will be seen that this letter at the end is different after compared of other P/F letters in VM. It is clearly seen that the same foot of the other P/F letters is drawn longer. On the other hand, if anyone thinks that this word should still be read in the form of OXOP, this word also lives in our language as the word AKIP (the flood has flown). In this case, this word (akıp) also matches with same page drawing again. The root of the word is AK-. It's meaning content can be seen with the suffix -mak as verb AKMAK in dictionaries. See: https://sozce.com/nedir/7279-akak https://sozce.com/nedir/7349-akar https://sozce.com/nedir/7366-akarca https://sozce.com/nedir/8733-akmak Sayfa 84v’de okunmuş olan bu sözcük OXOX biçiminde yazılmış. Bu sözcüğün yazıldığı sayfada içlerinde kadın çizimleri yapılmış olan su göletleri veya havuzcuklar var ve bunlar akarlar/su yolu veya kanallar ile birbirine bağlı. Bu sözcüğün yazıldığı sayfada daha önce SÜZ (süzmek) ve SU2 biçiminde okunabilen sözcüğü de okumuştuk. Burada yazarın OXOX biçiminde yazdığı sözcük ses değeri yakınlığına göre AKAK sözcüğü olmalıdır. AKAK sözcüğü “Deniz, göl, ırmak vb. birbirine bağlamak ereğiyle açılan su yolu”, “Irmak, dere, çay, küçük akarsu”, “suyun ivinti yeri”, “çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer”, “akar, akarca (küçük akarsu, kaplıca)“ anlamlarına gelen sözcüktür. Bugün Türkiye Türkçesi abc’sinde X harfi yoktur ve dildeki sözcüklerde X sesi bazı sözcükleri seslendirirken H sesine bazı sözcükler için ise K sesine dönüşmüştür denilebilir. Azerbaycan Türk abc’sinde ise dilinde ise X harfi vardır ve dilde de H ve K sesi ile birlikte işlek biçimde görülmektedir. ATA yazma boyunca yazarın kullandığı bazı diğer sözcüklerde de X sesinin K sesine ve O sesinin ise günümüz ağızlarındaki A sesine dönüşmüş olduğu çok sayıda sözcük örnekleri görmüştük. Bu sebeple ve aynı zamanda ses değeri yakınlıklarına göre de, OXOX biçiminde yazılmış bu sözcüğün bugün AKAK biçiminde seslendirdiğimiz ve yazdığımız sözcük olduğunu söyleyebiliriz. Bu sözcüğü OXOP biçiminde okuyanlar da olabilir. Çünkü son harfin bir ayağı azca uzun çizilmiş gibi ve bu yüzden bunu P/F okunan harfe benzetenler olabilir. Fakat dikkatli bakılırsa ve çizim yakından incelenirse sondaki bu harfin diğer P/F seslendirilen harflerin yazım şeklinde kıyasla farklı olduğu görülecektir. Diğer P/F yazılan harflerin aynı ayağının daha uzun çizildiği açıkça görülüyor. Buna karşın Bu sözcüğün halen OXOP biçiminde okunması gerektiğini düşünen varsa zaten bu sözcüğün de ses yakını AKIP sözcüğü olarak dilimizde yaşamaktadır. (“Sel akıp gitti” tümcesinde olduğu gibi.) Bu sözcük de yine çizimle eşleşir niteliktedir. Sözcük kökü ak-, AKMAK fiil sözcüğünün kökteşidir.
Links
https://sozce.com/nedir/8733-akmak
https://sozce.com/nedir/7349-akar
https://sozce.com/nedir/7279-akak
https://sozce.com/nedir/7366-akarca
http://www.turkicresearch.com/images/pages/ae1ea0b1-35ca-43a9-8b70-05c3a8fab4ff_84v.jpg
Sources
https://sozce.com/nedir/7279-akak https://sozce.com/nedir/7349-akar https://sozce.com/nedir/7366-akarca https://sozce.com/nedir/8733-akmak